Kallelse till Nusnäs Bys Samfällighetsförenings årsmöte 2020 Tisdagen 24 mars kl. 19.00

Medlemmar i Nusnäs Bys Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Nusnäs Bygdegård. Tisdagen 24 mars kl. 19.00. Registrering av deltagande och fullmakter kl. 18.00 - 18.45.

Ärenden:

Enligt stadgarna § 15

Motion från Jan-Erik Eriksson m. fl. angående uppsägning av arrende.

Styrelsens framställan beträffande arrendeavtal på båthusplater. 

Styrelsens framställan beträffande arrendeavgifter.

Styrelsens framställan angående avyttring av inventarier.

Styrelsens framställan angående spruthuset.

Årsredovisningshandlingar finns utlagda i kaféet hos Nils Olsson Dalahästar, Edåkersvägen 17

/ Nusnäs 13 mars 2020

   Styrelsen

2020-03-12 19:56