Nusnäs Bys Samfällighetsförening

Fastigheter

Markinnehav

Badplats

Badplatsen

Badplatsen är ett av de markområden som bysamfälligheten ansvarar för och här gjordes nyligen en renovering av både omklädningshus och slogbod.

Av Frank Hüncke (www.huencke.de) - Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Sjöstranden

Sjöstranden som går längs med hela Nusnäslandet, från gränsen Färnäs rå till Garsås rå. Bredden på den bygemensamma strandremsan S1 varierar från 10-60 meter bred beroende på om terrängen är låglänt eller brant uppför. Båthusen längs sjöstranden står på bymark som arrenderas av båthusägaren.
Nusnäs majstång

Majstångsplatsen

Majstångsplatsen med majstång är ytterligare en plats som ligger under Bysamfällighetens ägo. Dock har ansvaret för midsommarfirandet lagts på Nusnäs IF sedan många år tillbaka. Ett midsommarfirande som du alltid kan läsa mer om på nusnas.se

Byggnader

Bagarstuga

Du kan hyra byns bagarstuga. Pris: 100 kr

Kyrbåtshusen

Två riktigt gamla båthus för kyrkbåtar finns i vår by. Dessa står direkt söder om Bliktpunkten.

Kvarn och Kvarnstuga i Fu

Kvarnen i Fu är i år 120 år gammal. Hade sin storhetstid under tidigt 1900-tal fram till 1980 då den tjänade bönderna i Nusnäs som då kunde mala sitt spannmål. Vill du läsa mer om kvarnen och kvarnstugan så går du in på Fu/Fudals hemsida .

Spruthuset

Spruthuset är ett gammalt timmerhus från 1700-1800-talet som innehöll brandkårsutrustning på sin tid. Numer är huset under upprustning och bild kommer inom kort.

Vad är en fastighet?

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet. I dagligt tal används ordet fastighet ofta oegentligt om en byggnad, trots att denna användning inte har stöd i lagen.

En fastighets omfattning vid ett visst tillfälle, inklusive andelar i samfälligheter och vilka rättigheter den har tillgång till eller belastas av (se servitut), är resultatet av alla rättsligt giltiga förändringar (fastighetsbildning) den genomgått sedan dess tillkomst. Dessa förändringar finns dokumenterade i förrättningsakter som i Sverige finns lagrade i Lantmäteriets digitala arkiv Arken. För att få säker visshet om vari en fastighet består måste dessa äldre förrättningsakter studeras. Fastighetsregistret inklusive registerkartan ger en icke rättsligt gällande, och inte heller garanterat korrekt, översikt över fastighetsindelningen, fastigheternas omfång, deras rättigheter med mera.

Text från Wikipedia 

Bagarstugan

Markinnehav

Förteckning över föreningens markinnehav

Övrig egendom

Förteckning över föreningens övriga egendom