Nusnäs Bys Samfällighetsförening

Styrelse

Ordförande
Håkan Abrahamsson
070-670 57 76

Ledamöter
Lisbeth Grannas
Johan Göthe
Johan Hagman
Thomas Tjäder (sekr.)

Suppleanter: 
Anders Eriksson (kassör)
Magnus Gifting
Stefan Jemt
Yngve Karlsson
Maria Linderbäck

Adjungerande i skogsfrågor:
Stefan Gren

Representanter i Stiftelsen Nusnäs missionshus:
Anders Eriksson
Eric Rosén

Valberedning
Jan-Erik Eriksson
Karin Voxheden

Vad är en samfällighet?

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter.

Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms vanligtvis vid bildandet av samfälligheten. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett obegränsat och solidariskt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning, eller av särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning.

En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person. Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

Källa: Wikipedia

Kontakta oss

Föreningsstadgar

Ladda gärna ner våra stadgar.