Nusnäs Bys Samfällighetsförening

Båthus

Arrendeavgift

Delägarfastigheter

1:a delägarfastighet 200 kr/år

2:a och uppåt 1000 kr/år/båthusplats

ex. Ägare till 1 delägarfastighet med 3 båthus betalar alltså 200+1000+1000=2200 kr för arrendet/år.

Ej Delägarfastigheter

1000 kr/båthusplats

Ägarförteckning

Nuvarande ägare till fritidshus och båthus efter Nusnässtranden per den 2024-03-05. 

Turordningslista

Turodningskön till båthus per den 2024-03-05

Båthusregler

Regler för båthus och båthusarrenden fastställda den 2005-03-29

Byggnadsnämndens båthusregler

PM Muddring inom fastighet Mora Nusnäs S1

Nusnäs bys samfällighetsförening, ägare till fastigheten Mora Nusnäs S:1 har låtit tagit fram detta PM med tillhörande bilagor. Inom förenings fastighet S:1 som innefattar ett stort vattenområde med strand på Siljan östra sida finns ett större antal båthus, > 300 st., som arrenderas ut på årsbasis. För att i första hand informera men även stävja att åtgärder inte sker som inte har sanktionerats och godkänts av markägaren så har detta PM med bilagor tagits fram. En av bilagorna utgör ett färdigt avtal som kommer ligga till grund för framtida muddringinsatser

PM Muddring

inom fastighet Mora Nusnäs S1. Med Bilaga A

Bilaga B

Blankett för anmälan om vattenverksamhet

Bilaga C

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens