Om oss!

Nusnäs Bys Samfällighetsförening är en förening som bildades 1970 för att ansvara för byns gemensama markytor men även för byns gemensamma kulturbyggnader.

Under benämningen markyta ingår såväl grustag, sjöstranden och därmed marken som båthusen står på, badplatsen/campingen.

I kulturbyggnader ingår bl.a. de gamla kyrkbåthusen söder om Bliktpunkten. Kyrkbåtarna Yrvädret (200 år gammal), Lissnien (160 år gammal). Lissnien står för övrigt uppställd under tak vid Dalahästsnickerierna för påseende av turister och ortsbor.

Läs mer om dessa mark och kulturbyggnader under sidan för respektive område: Mark eller Byggnader


Vad är en samfällighet? 

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter.

Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms vanligtvis vid bildandet av samfälligheten. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett obegränsat och solidariskt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning, eller av särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning.

En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person. Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

Förklaring om vad en samfällighet är kommer från Wikipedia.